आमच्याविषयी

जय जिव्हेश्वर...!

zaNao ijalha svakuL saaLI samaajaacaI sqaapnaa sana 1982 saalaI krNyaat AalaI. Aaja jagaat zaNao ijalha svakuL saaLI samaajaasa ekuNa 35vaYa- puNa- Jaalaolao Aahot.


zaNao ijalha svakuL saaLI samaaja saMlagna DaoMibavalaI Ê klyaaNa Ê AMbarnaaqa Ê ]lhasanagar Ê badlaapur Ê zaNao Ê iBavaMDI va maIraBaa[-Mdr yaa saMsqaa yaotat.zaNao ijalha AMtga-t yaoNaa¹yaa saMlagna saMsqaa imaLUna AMdaijat 1000 to 1200 Garo Aahot va %yaacao naotR%va iSaKr saMsqaa mhNaUna zaNao ijalha kirt Aaho.


zaNao ijalha svakuL saaLI samaaja ih samaaja baaMQavaaMnaI inavaDUna idlaolaI saMsqaa AsaUna [qao zaNao ijalha BaaOgaaoilak isamaocyaa AMtga-t rahNaa¹yaa P`a%yaok saaLI baaMQava zaNao ijalhyaa cyaa kaya- karNaIt Baaga Gao} SaktaoÊ [qao kuzohI p`aMtvaad naahI ho ivaSaoYa va %yaa maQaunaca AQyaxa Ê saicava Ê Kijanadar va [-tr kaya-karNaI caI inavaD kolaI jaato.%yaa mauLo zaNao ijalha svakuL saaLI samaaja hI kovaL AaiNa kovaL samaaja baaMQavaaMnaI laaokSaahI pQdtInao inavaDUna idlaolaI saMsqaa AsaUna raoToSana pQdtInao AQyaxapd ho salagna saMsqaomaQaUna ifrivat zovalao jaato.


zaNao ijalha svakuL saaLI samaajaacao KalaIla P`amaaNao ]pËma AsaUna %yaacaI maahItI KalaIla P`amaaNao Aaho


1.dr maihnyaalaa “svakuLsamaacaaracaa”trdrvaYaI- “idpaavaLIivaSaoYaaMkP`akaiSatkrNao :¹zaNaoijalhyaacaa ha ekP`amauK ]pËmaAsaunaAatatrsvakuLsamaacaaracyaaAMkanaogaganaBararIGaotlaIAsaunaA%yaMtlaaokip`yaASyaaAMkakDo “svakuLsamaacaaracaI” vaaTcaalasa$ AahovaAMkyaSasvaIhaotAaho. sana 2016 pasaUnaidpavaLIAMk ha saaihi%yaklaoKnaacaa ]

2.zaNao ijalhyaatvamauMba[- 26 jaulaO 2005 raojaIJaalaolyaaAtIvaRYTImauLoAMbarnaaqaÊbadlaapurgaujaraqamaQaIla ]QanaavasaurtyaoqaopuracaopaNaIsamaajabaaMQavaaMcyaaGaramaQyaoGausalyaamauLoGaracaoÊmaalama

3.zaNaoijalhyaatfo- AnaokvaQauvarmaoLavaoAayaaoijatkrNyaatAalaoAsaunayaainaima

4.zaNaoijalhasvakuLsaaLIsamaajaatfo- vyaavasaaiyakiSaibaracaoAayaaojanasana 2011 maQyaoDaoMbaIvalaISahratkrNyaatAalaolaohaotova ]dyaaogaxao~atIlasabaMQaItva@%yaaMnaaP`aacaarNakrNyaatAalaolaohaotova %yaaMcaomaaga-dSa-naacaalaaBagarjavaMtaanaIGaotlaa.

5.sa.na. maQyaohaDaMcaItpasaNaIcaoiSabaIrlaavaNyaatAalaolaohaotovavayaaovaRQdP`aaOZt$NaanaIAaplaIbaaonaDonaisaTIcaokk$naGaotlaI.

6. 20 Aa^@TaoMbar 2013 raojaIAMbarnaaqayaoqaoempqaI fa}NDoSanamauMba[- yaaMcyaasaaOjyanaanaovaEaI.Bartmato ³ivaBaaga P`amauKiSavasaonaaÊ[-SaanyamauMba[-´ÊsaaO.AiSvanaIta[- mato ³iSavasaonaa nagarsaoivakaÊbaRhnamauMba[- mahanagarpailaka. ´ yaaMcyaamadtInaotsaocaEaI.ArivaMdjaIvaaLokr³Sahr P`amauKÊAMbarnaaqa´yaaMcyaasahkayaa-naomaaoftnao~ icaik%saavacaYmaavaaTpiSaibaracaoAayaaojanasava- jaatIjamaatIÀQama-ÀsamaajaasaazIkrNyaatAalaohaoto.sadriSabarat 800 to 1000 $gNaaMcaItpasaNaIkrNyaatAalaI %yaapOkIsaaQaarNa 350 jaNaaMnaacaYmaovaaTpkrNyaatAalaovamaaotIibaMdUAsalaolyaa 35 to 40 $gNaaMnaaSas~iËyaakrNyaasaazIsaayanayaoqaopazivaNyaatAalao.

7.tsaocazaNaoijalhyaatf-o jaagaitkmaihlaaidnaacaoAayaaojanadrvaYaI- kolaojaato.

8.zaNaoijalhatfo- drvaYaI- vaasaMitkmaoLavyaacaoAayaaojanakolaojaatoyaatAnaoksaaMskRtIk kaya-ËmaacaIrolacaolaAsatovasamaajaacyaaP`a%yaokvayaaogaTalaataoAavaDolayaacaIkaLjaIGaotlaIjaato.

9.zaNaoijalhyaacaopdaiQakarInaohmaI [-trsaMsqaaMnaamadtIsaazItyaarAsatatvanacauktasadOva dusa¹yaa saaLIsaMsqaocyaa kaya-ËmaalaahatBaarlaavatat.

10.zaNaoijalhasvakuLsaaLIsamaajaa pdaiQaka¹yaaMnaI ]Qanaasaurtyaoiqala BarNaa¹yaa saamaudaiyakivavaahasanaohmaIcap`ao%saahanaidlaolaoAsauna kaya-ËmaasadrvaoLIhjaorIlaavalaolaIAaho.

11.AnaoksaMsqaaMcyaa ]pËmaatBaaga Gao}namadtIcaa hat idlaolaaAsauna %yaacaIpaocapavatIhIsaMsqaocyaalaavalaolyaadoNagaIcyaaflakavaridsato.

zaNaoijalhasvakuLsaaLIsamaajaacaIvaaTcaalahIsamaajaaiBamauK ]pËmaasaazIhaotAsaUnazaNaoijalhyaacaovyaasapIz ho sava- samaajabaaMQavaaMnasaazIKulaoAsalyaamauLomaharaYT/atIlaivaivaQasaMsqaotIla pdaiQaka¹yaaMnaa kaya-ËmaasaP`amauKpahuNaomhNaUnaAava-jaUnabaaolavaNyaatyaoto.

12.tsaocaAiKlamaharaYTsvakuLsaaLIsamaajasaMsqaocyaa 3 ¹yaa P`aaMitkAiQavaoSana id.20 va 21 maoraojaInavaImauMba[- vaaSaIyaoqaosaMpnnaJaa;oyaaAiQavaoSanaatzaNaoijalhasvakuLsaaLIsamaajaacyaakayaa-caaivacaark$nasaMsqaosaAadSa- saMsqaocaapurskardoNyaatAalaaAaiNazaNaoijalhyaacyaamaanapocaatAaNaKIektura raova;agao;a.

BaivaYyaatAaNaKIcaaMgalao ]pËmarabaivaNyaasaazIAaplyaa savaaM-caoAaiSavaa-d sadOvaAamacyaapazISaIAsaudyaahIcaApoxaa.

vaR EaI.]dyakumaarela.saaLI.
AQyaxaÊzaNaoijalhasvakuLsaaLIsamaaja.