अखिल भारतीय स्वकुळ साळी समाज संस्थेच्या १० महापरिषदेचा इतिहास तपशीलवार सांगणारे पुस्तक

July 2024 Masik Ank

आमच्याविषयी

जय जिव्हेश्वर...!

zaNao ijalha svakuL saaLI samaajaacaI sqaapnaa sana 1982 saalaI krNyaat AalaI. Aaja jagaat zaNao ijalha svakuL saaLI samaajaasa ekuNa 35vaYa- puNa- Jaalaolao Aahot.


zaNao ijalha svakuL saaLI samaaja saMlagna DaoMibavalaI Ê klyaaNa Ê AMbarnaaqa Ê ]lhasanagar Ê badlaapur Ê zaNao Ê iBavaMDI va maIraBaa[-Mdr yaa saMsqaa yaotat.zaNao ijalha AMtga-t yaoNaa¹yaa saMlagna saMsqaa imaLUna AMdaijat 1000 to 1200 Garo Aahot va %yaacao naotR%va iSaKr saMsqaa mhNaUna zaNao ijalha kirt Aaho.


zaNao ijalha svakuL saaLI samaaja ih samaaja baaMQavaaMnaI inavaDUna idlaolaI saMsqaa AsaUna [qao zaNao ijalha BaaOgaaoilak isamaocyaa AMtga-t rahNaa¹yaa P`a%yaok saaLI baaMQava zaNao ijalhyaa cyaa kaya- karNaIt Baaga Gao} SaktaoÊ [qao kuzohI p`aMtvaad naahI ho ivaSaoYa va %yaa maQaunaca AQyaxa Ê saicava Ê Kijanadar va [-tr kaya-karNaI caI inavaD kolaI jaato.%yaa mauLo zaNao ijalha svakuL saaLI samaaja hI kovaL AaiNa kovaL samaaja baaMQavaaMnaI laaokSaahI pQdtInao inavaDUna idlaolaI saMsqaa AsaUna raoToSana pQdtInao AQyaxapd ho salagna saMsqaomaQaUna ifrivat zovalao jaato.


zaNao ijalha svakuL saaLI samaajaacao KalaIla P`amaaNao ]pËma AsaUna %yaacaI maahItI KalaIla P`amaaNao Aaho


4.zaNaoijalhasvakuLsaaLIsamaajaatfo- vyaavasaaiyakiSaibaracaoAayaaojanasana 2011 maQyaoDaoMbaIvalaISahratkrNyaatAalaolaohaotova ]dyaaogaxao~atIlasabaMQaItva@%yaaMnaaP`aacaarNakrNyaatAalaolaohaotova %yaaMcaomaaga-dSa-naacaalaaBagarjavaMtaanaIGaotlaa.


Read More

श्रद्धांजली

वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

Mr.Somnath Kasatkar
21-February-1957 - 64 Year old
  • Thane Zilha Swakul Sali Samaj. ,
  • Swakul Samachar. ,
Mr.Somnath Kasatkar
21-February-1957 - 64 Year old
  • Thane Zilha Swakul Sali Samaj ,
Mr.Chandrakant Haware
20-February-1948 - 73 Year old
  • Thane Zilha Swakul Sali Samaj ,